Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1- definities

1. Honden Voedingsdeskundige Limburg, gevestigd te Horst, KvK 78333806. Honden Voedingsdeskundige Limburg is onderdeel van ZoeZoo
2. Klant: Degene met wie Honden Voedingsdeskundige Limburg een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen: Honden Voedingsdeskundige Limburg en Klant samen
4. Consument: een Klant ie tevens een individu is en als privé persoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).
2. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

1. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) en de Klant spreken voor een dienstverlening door
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
4. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
5. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
7. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag de prijzen voor nieuwe overeenkomsten ten alle tijden aanpassen. Honden Voedingsdeskundige Limburg mag de prijzen voor bestaande overeenkomsten iedere 6 maanden aanpassen.
8. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang
ervan.
9. Een consument mag de overeenkomst met Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

1. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
3. De betalingstermijnen die Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling

1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet op tijd betaalt, mag Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo), dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Recht van reclame

1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
2. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo), tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1. Een consument mag een online aankoop van een product binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
-het product is gebruikt
-het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
-het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
-het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
-de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
-het product of dienst een lezing, een presentatie, een les, een vorm van vrijetijdsbesteding, advies of begeleiding betreft
-het product een los tijdschrift of losse krant is
-de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
-het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd
2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
-op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
-zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
-zodra de consument digitale producten heeft ontvangen als bijlage of download
3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@hondenvoedingsdeskundigelimburg.nl
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo), bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten

1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) heeft geretourneerd, dan zal
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 9 – Vergoeding retourkosten

1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd betaalt de Klant hier de kosten voor. 

Artikel 10 – Opschortingsrecht.

1.Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 – Retentierecht

1. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).
3. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 12 – Verrekening

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) te verrekenen met een vordering op
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

1. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd in lid 1 kan Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
4. Wanneer Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 14 – Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo), tenzij anders wordt afgesproken.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) kan tegenwerpen.

Artikel 15 – Levertijd

1. De levertijden van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).
3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 – Feitelijke levering

1. De klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 17 – Transportkosten

1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 – Verpakking en verzending

1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
2. Wanneer de klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo). Doet de Klant dit niet, dan kan hij Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 19 – Verzekering

1. De klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) die bij de Klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De Klant geeft op eerste verzoek van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 20 – Bewaring

1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 21 – Garantie

1. Wanneer de klant en Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
3. De garantie geldt niet:
– in het geval van normale slijtage
– voor schade ontstaan door ongevallen
– voor schade door ruw of onvoorzichtig gebruik
– voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
– voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
– wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo)
levert, gaat over op de klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 22 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
4. De klant moet ervoor zorgen dat Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de klant er niet voor dat Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 23 – Informatieverstrekking door de Klant

1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).
2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 24 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 25 – Intellectueel eigendom

1. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen en/of modellen, tenzij anders is afgesproken.
2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 26 – Boetebeding

1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
2. Is de klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
5. De klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
6. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 27 – Vrijwaring

1. De klant vrijwaart Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) geleverde producten en/of diensten.

Artikel 28 – Klachten

1. De klant moet een door Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) hiervan op de hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) hierop gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 29 – Ingebrekestelling

1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 30 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 31 – Aansprakelijkheid

Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo)
1. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.
6. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) kan in geen enkel geval aansprakelijk accepteren in relatie tot de gezondheid van een hond of ander huisdier. Bij gezondheidsproblemen dient de Klant ten alle tijden een dierenarts in te schakelen.

Artikel 32 – Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 33 – Ontbinding

1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) in verzuim is.
3. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 34 – Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) door de Klant niet aan Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computervirussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) hiervan voordeel heeft.

Artikel 35 – Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) de overeenkomst aanpassen.

Artikel 36 – Wijziging algemene voorwaarden

1. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 37 – Overgang van rechten

1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo).
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 38 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) , tenzij de wet iets anders bepaalt.

Artikel 40 – Aanvullende voorwaarden
  1. Het annuleren van een afspraak dient uiterlijk 48 uur van te voren via e-mail door de klant te worden doorgegeven. Indien er later wordt geannuleerd zal het volledige bedrag worden gefactureerd i.v.m. gestarte voorbereidingen en het niet meer kunnen invullen van de gereserveerde tijd.
  2. Het verplaatsen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren worden doorgegeven. Omdat de voorbereidingen al zijn gestart kan de verplaatste afspraak vervolgens niet alsnog kosteloos geannuleerd worden, maar zal het volledige bedrag worden gefactureerd. 
  3. Honden Voedingsdeskundige Limburg kan geen garantie geven op bepaalde resultaten van een advies. De resultaten zijn afhankelijk van vele zichtbare en onzichtbare factoren in het hondenlichaam en zijn daarnaast ook afhankelijk van de inzet van de klant en hond. Honden Voedingsdeskundige Limburg zet zich ten alle tijden in om tot een goed resultaat te komen, maar hier worden geen garanties in gegeven.
  4. Honden Voedingsdeskundige Limburg kan niet garanderen dat eventuele geadviseerde voedingen of supplementen worden toegelaten in de hondensport. Bepaalde middelen staan op een ‘dopinglijst’ en gebruik van deze middelen is in de hondensport niet toegestaan. Wij adviseren deze middelen nooit en te nimmer om presentaties voor de sport te verbeteren, maar enkel voor de gezondheidsvoordelen hiervan. Indien een hond wordt ingezet voor sport zal de klant zelf moeten onderzoeken of de geadviseerde middelen gebruikt mogen worden. 
  5. Een herhaalconsult kan enkel gebruikt worden nadat een orthomoleculair consult is afgenomen, voor dezelfde hond met betrekking tot dezelfde gezondheidsklacht. Voor een andere hond of (combinatie met) andere gezondheidsklacht dient opnieuw een orthomoleculair consult (of traject) te worden afgenomen. 
  6. Honden Voedingsdeskundige Limburg benadrukt nadrukkelijk dat alle gegeven adviezen persoonlijk zijn en enkel en alleen bedoeld zijn voor de hond waarvoor het advies is opgesteld. Het is niet toegestaan adviezen te delen, te verspreiden op social media of als tip voor andere huisdiereigenaren te geven. Omdat de adviezen persoonlijk zijn, voor de specifieke hond en situatie waar het advies voor is opgesteld, is het mogelijk dat dit bij een andere hond totaal niet passend of zelfs gevaarlijk is.
  7. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn/haar hond. Een voedingsadvies vervangt nooit het advies van een dierenarts. Bij gezondheidsproblemen dient ten alle tijden een dierenarts te worden geraadpleegd.
  8. De klant is verantwoordelijk om Honden Voedingsdeskundige Limburg alle volledige en correcte gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een advies te geven. 

 

Opgesteld op 8-12-2023

Privacy Policy

Honden Voedingsdeskundige Limburg, gevestigd aan Kranestraat 39-17 5961GX Horst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kranestraat 39-17 5961GX Horst

0611995520

info@hondenvoedingsdeskundigelimburg.nl

Honden Voedingsdeskundige Limburg is onderdeel van ZoeZoo (KVK 78333806)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenvoedingsdeskundigelimburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
We verwerken deze gegevens op basis van de volgende grondslagen: We hebben toestemming, we hebben de gegevens nodig voor het opstellen van een overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Geautomatiseerde besluitvorming

Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar 
Delen van persoonsgegevens met derden
Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hondenvoedingsdeskundigelimburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Honden Voedingsdeskundige Limburg (onderdeel van ZoeZoo) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hondenvoedingsdeskundigelimburg.nl